Top.Mail.Ru

ELPİS DANIŞMALIK LİMİTED ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Müşteriler İçin Aydınlatma Metni

Biz, ELPİS DANIŞMALIK LİMİTED ŞİRKETİ (“ELPİS”), kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, internet sitemiz aracılığıyla bilgilerinizi iletmeniz durumunda elde edilen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu ELPİS tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile ELPİS’in kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Elpis Danışmalık Limited Şirketi nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Aşağıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmektedir:

  • Satış amaçlı size en uygun bağımsız bölümlerin belirlenebilmesi ve başvurularınızın değerlendirilebilmesi;
  • Satışa ilişkin sizinle iletişim kurulabilmesi;
  • Yetkinlik kontrollerinin yapılabilmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması ve olası uyuşmazlıkların önüne geçebilmek. 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kurum ve/veya kişilerle amaçları ile sınırlı olmak ve amaçları için gerekli olduğu ölçüde paylaşılabilecektir:

  • İlgili Satış biriminden sorumlu çalışma arkadaşımız ile;
  • Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), Noterlere, İlgili site yönetimlerine, banka veya finans kuruluşlarına, hukuk departmanına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, Yurt içinde ve/veya Yurt Dışında Ortak ve İştiraklerine (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla), faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafınıza verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini
  • Herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile;
  • Herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dahilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile;

 

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

“Ad-Soyad, Telefon, E-mail” gibi kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan onay alınmak suretiyle şirketimizin tarafınıza ulaşarak bilgilendirme yapılmak ve size uygun fırsatları sunmak amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesi hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (ELPİS DANIŞMALIK LİMİTED ŞİRKETİ) iletebilir ve sizin için hazırladığımız ve internet sayfamızdan ulaşabileceğiniz KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.